Cơ sở sản xuất

HTX Hoàng Hải

Tân Lập

Rau sạch từ tâm

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Tiêu thụ trong nước
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 5 H
Quản lý NGuyễn Hoài Nam
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua